ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ SPEAK

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679

Το Κ.Ξ.Γ. SPEAK σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την καθημερινή του λειτουργία και τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγει το Κ.Ξ.Γ SPEAK και για ποιους λόγους:

Το Κ.Ξ.Γ SPEAK συλλέγει από τους πελάτες του κατά τη συμπλήρωση Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την περιοχή διαμονής του εκάστοτε ενδιαφερόμενου και το αντικείμενο απασχόλησής του. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας ζητείται το κινητό και το σταθερό τηλέφωνο καθώς επίσης και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του πελάτη. Κατά τη συμπλήρωση του Συμφωνητικού Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών συλλέγονται το ονοματεπώνυμο, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του πελάτη καθώς και η διεύθυνση κατοικίας του. Επιπλέον ζητείται και η υπογραφή του για την εγκυρότητα και τη νομιμότητα της σύμβασης. Στο Κ.Ξ.Γ. SPEAK λειτουργούν επίσης τμήματα ανηλίκων μαθητών των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν δοθεί με την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους και διατηρείται αρχείο Προσωπικών Δεδομένων των ανήλικων ατόμων αυτών ως πελατών το οποίο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο και ηλικία κατόπιν ενημέρωσης και με την πλήρη επίγνωση των κηδεμόνων τους. Για την εξυπηρέτηση των διαφόρων διαδικασιών (κατά την υπογραφή συμφωνητικού) το Κ.Ξ.Γ. SPEAK συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα και διατηρεί αρχείο με τα εξής στοιχεία των κηδεμόνων των ανήλικων πελατών του: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον, το Κ.Ξ.Γ SPEAK διατηρεί πίνακα προσωπικού με το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, ιδιότητα, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τις ώρες εργασίας των εργαζομένων καθώς και αρχείο με τις προσλήψεις αυτών.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Το Κ.Ξ.Γ. SPEAK διατηρεί το αρχείο με τα στοιχεία των πελατών για τη διάρκεια πέντε ετών πέραν της διάρκειας παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το μεταξύ των συμβαλλόμενων Συμφωνητικό Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιεί σε αυτούς αποστολή προωθητικού – διαφημιστικού υλικού εφόσον οι ίδιοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ως προς αυτή την ενέργεια, καθώς επίσης και για την ύπαρξη δυνατότητας παροχής βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων εφόσον προκύψει η ανάγκη εντός του χρονικού αυτού διαστήματος (πέντε έτη).

Το αρχείο προσωπικού με τα ΠΔ των εργαζομένων διατηρείται επ’ αόριστο ως ιστορικό προκειμένου να εξυπηρετηθούν ενδεχόμενοι μελλοντικοί έλεγχοι από τις αρχές.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Το Κ.Ξ.Γ SPEAK συνεργάζεται με το λογιστικό γραφείο Grouporgan όπου και μεταβιβάζεται αρχείο με τις αποδείξεις εισπράξεως με τα κάτωθι στοιχεία πελατών: ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση και Α.Φ.Μ. Το λογιστικό γραφείο Grouporgan  δεν διατηρεί αντίγραφο του αρχείου αυτού πέραν της λήξης του απαραίτητου χρονικού διαστήματος διεργασιών.

Δικαιώματα πελατών (ως Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων)

Η αρχή της διαφάνειας της επεξεργασίας. Απαιτείται διαφανής ενημέρωση στον πελάτη (υποκείμενο προσωπικών δεδομένων) ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του. Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικώς.

Η ευκολότερη πρόσβαση του ενδιαφερομένου στα προσωπικά του δεδομένα. Ο πελάτης  (υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων) έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα δεδομένα που διατηρεί για αυτόν η διεύθυνση του Κ.Ξ.Γ SPEAK (υπεύθυνος επεξεργασίας).

Το δικαίωμα διόρθωσης. Ο πελάτης (υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων) έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τη διεύθυνση του Κ.Ξ.Γ SPEAK (υπεύθυνο επεξεργασίας) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

Το δικαίωμα διαγραφής (Λήθη). Η διεύθυνση του Κ.Ξ.Γ SPEAK (υπεύθυνος επεξεργασίας) είναι υποχρεωμένη να διαγράψει άμεσα (εφόσον δεν συντρέχει νόμιμος λόγος διατήρησης βλ. παρ 2.) τα αποθηκευμένα και δημοσιοποιημένα δεδομένα του πελάτη (υποκείμενο προσωπικών δεδομένων) και να ενημερώσει για το αίτημα διαγραφής κάθε τρίτο, ο οποίος έχει προβεί σε αναπαραγωγή των δεδομένων του υπόψη πελάτη.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων μεταξύ παρόχων. Ο πελάτης (υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων) έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του από τη διεύθυνση του Κ.Ξ.Γ SPEAK (υπεύθυνο επεξεργασίας) σε άλλο Κ.Ξ.Γ., σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό.

Απαιτείται σαφής και ενημερωμένη συγκατάθεση του πελάτη (υποκείμενο προσωπικών δεδομένων) για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αλλά και δικαίωμα άρσης αυτής ανά πάσα στιγμή.

Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για δημιουργία προφίλ. Κατάρτιση προφίλ είναι η οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου.

 Για οποιοδήποτε αίτημα των πελατών με βάση τα ανωτέρω δικαιώματα, η διεύθυνση του  Κ.Ξ.Γ SPEAK οφείλει να παρέχει πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος του πελάτη. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες ακόμη, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος.

Οι πελάτες διατηρούν το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ και μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους ως Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο.

  

Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τ. +30 210 6475600
F. +30 210 6475628
Ε. contact@dpa.gr

Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρερει